Diagnostiek

Handelingsgerichte diagnostiek bij VrijHoog

(kinderen van 6-12 jaar).

Handelingsgericht psychologisch onderzoek is aan te vragen door ouders en/of scholen (met toestemming van de ouders). Onze grote voorkeur gaat uit naar een breed gedragen aanvraag waarin ouders en school samen met de onderzoeker op zoek kunnen gaan naar de hulpvragen en behoeften van het kind.

Binnen VrijHoog vinden wij het vanuit onze (antroposofische) visie van groot belang dat een kind zich op zijn eigen ontwikkelingsweg en met eigen talenten kan ontplooien. Hoogbegaafde kinderen volgen vaak een andere dan “doorsnee” ontwikkelingsweg en dit kan zowel in de opvoeding als binnen het onderwijs specifieke hulpvragen voor de begeleiding van het kind oproepen.

Bij het onderzoek en advisering gebruiken wij als denkkader het dynamische OntwikkelingsModel Hoogbegaafdheid van Frietzen Grünbauer:

De hoofdkenmerken van hoogbegaafdheid zijn in dit model terug te vinden:

  • Hoge intellectuele capaciteiten

  • Groot creatief denkvermogen

  • Sterke motivatie

  • Hoge gevoeligheid

Een model waarin duidelijk wordt dat er naast de kenmerken van het kind ook de omgevingsinvloeden een grote rol spelen in de manifestatie van hoogbegaafdheid (zie voor meer informatie ‘Visie op hoogbegaafdheid’ en de boeken in onze webshop).

Het doel van ons diagnostisch onderzoek is dan ook om meer inzicht te geven in deze verschillende kenmerken van uw kind/leerling en om de omgevingsinvloeden in kaart te brengen. Naast een beeld van de sterke kanten en ontwikkelpunten van het kind en omgeving geven wij praktische adviezen die zijn afgestemd op de opvoedings- en onderwijssituatie van het kind (handelingsgerichte diagnostiek).

In principe zal een intelligentieonderzoek (WISC V) altijd deel uitmaken van het onderzoek. In lijn met onze visie op hoogbegaafdheid zal ook een creativiteitstest en een gevoeligheidsvragenlijst onderdeel zijn van het hoogbegaafdheidsonderzoek. Daarnaast kan aanvullend test- en spelmateriaal en/of vragenlijsten ingezet worden om de hulpvragen zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden. Dit kan ook gaan om vragen over taakaanpak, aandacht en concentratie, motivatie en de sociale en emotionele ontwikkeling van het kind.

In de totale beeldvorming zijn de observaties tijdens het onderzoek net zo waardevol als de scores op de tests.